#

شرایط حمل مسافر و توشه همراه

شرایط قرارداد طبق پيمان ورشو :

يعني پيمان مربوط به يكنواخت نمودن پاره‌اي از مقررات حمل‌ونقل بين‌المللي هوايي كه در تاريخ 12 اكتبر 1929 در ورشو به امضا رسيده يا اصلاحيه پيمان مزبور كه در تاريخ 28 سپتامبر 1955 در لاهه انجام‌گرفته و هرکدام در موردي شمول خواهد يافت.

حمل‌ونقلی كه طبق اين شرايط انجام گيرد تابع مقررات و محدودیت‌های مربوط به مسئوليت مقرر در پيمان ورشو خواهد بود. مگر اينكه چنين حمل‌ونقلی همان‌طور كه در پيمان مزبور تعریف‌شده از نوع حمل‌ونقل بین‌المللی نباشد.

حمل‌ونقل فوق‌الذكر و انجام ساير خدماتي كه توسط هر حمل‌کننده‌ای انجام مي‌شود تا حدودي كه با مراتب فوق مغايرت نداشته باشد تابع شرايط زير خواهد بود: (1) شرايط مقرر در اين بليت (2) تعرفه‌هاي قابل انطباق (3) شرايط حمل مؤسسه حمل‌کننده و مقررات مربوط به آن، كه جزئي از اين قرارداد محسوب مي‌شود (و در دفاتر مؤسسه حمل‌کننده موجود و در صورت تقاضا در دسترس گذارده مي‌شود) به‌استثنای موارد حمل بين نقطه‌اي در كشورهاي ایالات‌متحده آمريكا يا كانادا و به هر نقطه‌اي خارج از كشورهاي مزبور كه تابع تعرفه‌هاي معتبر جاری، در آن كشورها مي‌باشد.

نام حمل‌کننده را مي‌توان به‌اختصار در بليت درج نمود. نام كامل بايستي همراه با نام اختصاري در تعرفه‌ها، شرايط حمل ، مقررات يا برنامه پروازي قيد شود. نشاني حمل‌کننده فرودگاه مبدأ خواهد بود كه در مقابل اولين نام اختصاري حمل‌کننده در بليت درج مي‌شود. نقاط توقف موردتوافق به‌قرار مندرج در اين بليت يا به شرح مندرج در برنامه‌هاي پروازي در مسير حمل مسافر مي‌باشد. حملي كه به‌موجب اين شرايط به‌وسیله چندين حمل‌کننده متوالي صورت گيرد يك پرواز تلقي خواهد شد.

هنگامی‌که يك مؤسسه حمل‌ونقل هوايي به‌منظور حمل روي خطوط پروازي مؤسسه حمل‌ونقل هوايي ديگري مبادرت به صدور بليت يا رسيد توزين توشه بنمايد اين عمل را صرفاً از جنبه نمايندگي انجام می‌دهد.

هرگونه رد مسئوليت يا محدوديت در مسئوليت كه به حمل‌کننده تعلق گيرد شامل حال كارگزاران و كاركنان و نمايندگان حمل‌کننده و شامل هر شخصي كه هواپيماي وي از طرف حمل‌کننده براي حمل مورداستفاده شده و نيز شامل كارگزاران كاركنان نمايندگان شخص اخير خواهد بود.

توشه حمل شده به‌موجب اين شرايط به ارائه‌دهنده رسيد توشه تحويل مي‌شود. چنانچه به توشه خسارتي واردشده باشد ، شكايت كتبي بايد فوراً پس از كشف خسارت و منتهي ظرف 7 روز پس از دريافت آن و در صورت تأخیر شكايت كتبي بايد ظرف 21 روز از تاريخ تحويل توشه به حمل‌کننده تسليم گردد. در مورد حمل‌ونقل غير بين‌المللي به تعرفه‌ها يا شرايط حمل رجوع شود .

اين بليت به مدت یک سال از تاريخ صدور اعتبار دارد. مگر اينكه ترتيب ديگري در اين بليت ، در تعرفه‌هاي حمل‌کننده ، در شرايط حمل يا در مقررات مربوطه پیش‌بینی‌شده باشد. كرايه حمل طبق اين شرايط تا قبل از آغاز حمل قابل‌تغییر است. حمل‌کننده مي‌تواند درصورتی‌که كرايه مقرر پرداخت‌نشده باشد از حمل خودداري نمايد.

حمل‌کننده تعهد مي‌نمايد حداكثر كوشش خود را در حمل مسافر و توشه وي در حدود امكان به عمل آورد. اوقات مندرج در برنامه‌هاي پرواز يا هر جاي ديگر، تضمين نمي‌شود و جزئي از اين قرارداد بشمار نمي‌رود. حمل‌کننده مي‌تواند بدون اخطار در تبديل و تعويض حمل‌کنندگان يا هواپيما اقدام ، و در صورت لزوم نقاط توقف مندرج در اين بليت را تغيير دهد يا حذف نمايد. برنامه‌هاي پرواز بدون اطلاع قبلي قابل‌تغییر مي‌باشد. حمل‌کننده هیچ‌گونه مسئوليتي در برقرار سازی ارتباط به عهده نمي‌گيرد.

مسافر موظف به رعايت مقررات دولتي مربوط به مسافرت بوده و بايد كليه اسناد خروج و ورود ، و ساير مدارك لازم را ارائه نمايد و در رأس ساعتي كه از طرف حمل‌کننده مقرر گرديده و چنانچه وقتي تعيين نشده باشد با رعايت دقت كافي براي انجام تشريفات پرواز در فرودگاه حضور يابد.

هيچ كارگزار ، مستخدم يا نماينده حمل‌کننده اجازه تغيير ، اصلاح يا صرف‌نظر كردن از هیچ‌یک از مفاد اين قرارداد را ندارد