#

کالاهای خطرناک

 • شامل هر کالايي است که به جان انسان ,اموال ایشان يا به بدنه هواپيما آسيب برساند از قبیل:
 • مواد منفجره و لوازم آتش‌بازی
 • گازهاي تحت‌فشار ، آتش‌زا و غيره - لوازم سفري ( از قبيل گاز سفري(
 • سيلندرهاي گاز تحت‌فشار و سوخت فندك
 • گازهاي فوق سرد شده - نيتروژن مايع
 • مايعات آتش‌زا- رنگ، تينر، محلول‌ها، آستون، انواع پاک‌کننده‌ها، آب‌بند، درزگير، رزین‌ها و چسب‌ها
 • جامدات- مواد آتش‌زا و كبريت
 • مواد اكسيدکننده و اکسيد شونده از قبیل سفیدکننده‌ها و پاک‌کننده‌ها
 • مولدهاي اكسيژن شيميايي، باد کننده‌های کیسه‌های هوا، واحدهاي كيسه هوا
 • دی‌اکسید کربن(يخ خشك)، اكسيژن مايع سرد شده
 • لوازم اطفاي حريق
 • چسب‌ها
 • آلات صنعتي از قبيل فشارسنج، كليدهاي جیوه‌ای، لوازم يكسو كننده
 • آرسنيك، سموم دفع آفات نباتي، گاز اشک‌آور
 • هر نوع چراغ‌قوه
 • مواد عفوني - مواد حامل ويروس و باكتري كه انسان و حيوان را تحت تأثیر قرار می‌دهند.
 • مواد راديواكتيو- آلاتي كه داراي منبع راديواكتيو جهت تحقيقات ایزوتوپ‌های راديواكتيو می‌باشند.
 • مواد سمي و مسموم

 توجه :  کليه اقلام نامبرده می‌بایستی تنها با رعايت اصول باربري هوايي و در بسته‌بندی‌های خاص، حمل گردند