#

هزینه تخریب آثار تاریخی رو دست ایران

هزینه تخریب آثار تاریخی رو دست ایران

هزینه تخریب آثار تاریخی رو دست ایران

نتایج تعرض به سفارت بریتانیا در سال91

هزینه 1/3 میلیون پوندی تخریب آثار تاریخی رو دست ایران

در آذر 91 پس از تعرض به سفارت بریتانیا در تهران 6 آثار تاریخی که جز اموال دولت بریتانیا بود تخریب شد.این آثار پس از ترمیم به ایران بازگردانده شده ومبلغ 1/3 پوندی از ایران بابت خسارت دریافت شد.

21 اردیبهشت 1399 ۲۲۳

نمایش مجله های مشابه