#

بازخواني بخش موسوم به CVR

بازخواني بخش موسوم به CVR

بازخواني بخش موسوم به CVR
بر اساس اعلام تیم فنی اعزامی سازمان هواپیمایی کشوری به فرانسه جهت بازخوانی جعبه های سیاه هواپیمای سانحه دیده اوکراینی بخش موسوم به CVR (ضبط مکالمات کابین خلبان) بازخوانی گردید و بررسی جعبه سیاه دوم حاوی داده های پروازی موسوم به FDR در دستور کار بعدی لابراتوار قرار گرفت.
1 مرداد 1399 ۱۴

نمایش مجله های مشابه