#

جلسه رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن صنفی ایران یاست محترم سازمان هواپیمائی کشوری

جلسه رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن صنفی ایران یاست محترم سازمان هواپیمائی کشوری

جلسه رئیس و اعضای هیات مدیره انجمن صنفی ایران یاست محترم سازمان هواپیمائی کشوری
زمان : یکشنبه ـ 2 شهریورماه 1399

مکان : سازمان هواپیمائی کشوری

 ضمن تبریک به جهت انتخاب ایشان در سمت فوق برخی مشکلات صنفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت بر اساس دستورات ریاست محترم سازمان هواپیمایی کشوری مقرر گردید :

امور تصدی گری مربوط به دفاتر خدمات مسافرت هوایی بر اساس تفاهم نامه موجود بصورت کامل به انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران و انجمن های صنفی استانی تفویض گردد.

بازدید و به روزرسانی وضعیت دفاتر خدمات مسافرت هوایی براساس آئین نامه های موجود به انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی ایران تفویض گردد.

انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران ضمن برگزاری جلسات مشترک با انجمن شرکت های هواپیمایی موضوع ضمانت نامه های ایرلاین ها را مورد بازنگری قرار داده و در راستای تجمیع ضمانت نامه ها و همچنین تبدیل آنها به بیمه نامه مورد بررسی و اتخاذ تصمیم قرار گرفت.

با توجه به شرایط موجود در راستای کاهش هزینه های دفاتر تسهیل شرایط مکان دفتر در دستور کار سازمان قرار گیرد.

موضوع عدم استرداد مطالبات دفاتر مسافرتی از سوی ایرلاین ها مطرح و مقرر گردید موضوع از سوی سازمان هواپیمایی کشوری به همراه انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوائی و جهانگردی ایران و انجمن شرکت های هواپیمایی قویاً موردپیگیری قرار گرفت.

موضوع فعالیت سایت های غیر مجاز، اپلیکیشن های غیر مرتبط و بانک ها در زمینه فروش بلیط هواپیما و همچنین رقابت های نا سالم برخی از سایت های موجود در نرخ گذاری مطرح و مقرر گردید موضوع با همکاری کمیته حقوقی انجمن صنفی ایران ، اداره حقوقی و اداره نظارت سازمان هواپیمایی کشوری مورد پیگیری قرار گیرد.
12 شهریور 1399 ۲۸

نمایش مجله های مشابه